Bai’(Perdagangan Mata Wang)
Bai’(Perdagangan Mata Wang)

Kontrak pertukaran mata wang bagi mata wang yang lain.

Ijarah (Pajakan)
Ijarah (Pajakan)

Perjanjian sewa antara pemberi sewa dan penyewa di mana penyewa memperoleh hak kemudahan atas aset sebagai balasan pembayaran sewa yang dimiliki oleh pemberi sewa.

Istisna’ (Pembuatan)
Istisna’ (Pembuatan)

Jualan melalui pesanan apabila Pelanggan yang mempunyai kontrak untuk menyerahkan aset/projek pada masa depan, memohon pembiaya untuk melaksanakan pembinaan, menyiapkan dan menyerahkan aset/projek tersebut mengikut spesifikasinya. Pembiaya akan melantik pihak ketiga atau pelanggan itu sendiri untuk membina projek tersebut bagi pihaknya.

Kafalah (Jaminan)
Kafalah (Jaminan)

Jaminan yang ditadbir melalui prinsip Syariah. Ia diguna pakai pada kontrak hutang atau perniagaan lain apabila bank menjamin benefisiari terhadap pelaksanaan prestasi.

Mudarabah (Perkongsian Keuntungan)
Mudarabah (Perkongsian Keuntungan)

Perjanjian perkongsian untung antara dua pihak, iaitu pelabur dan usahawan. Pelabur akan menyediakan dana untuk usahawan bagi menjalankan usaha niaganya dan keuntungan daripada dana yang dilaburkan ke dalam perniagaan itu berdasarkan nisbah keuntungan yang telah ditetapkan.

Murabahah (Tokokan)
Murabahah (Tokokan)

Jualan amanah apabila penjual menjual barang kepada pembeli pada harga kos bercampur untung yang perlu dibayar secara tangguh atau lani. Perincian kos dan keuntungan akan didedahkan kepada pembeli.

Musharakah (Perkongsian Untung dan Rugi)
Musharakah (Perkongsian Untung dan Rugi)

Perkongsian atau usaha sama perniagaan untuk meraih keuntungan. Keuntungan akan dikongsi antara rakan kongsi berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui yang mungkin tidak dalam kadar yang sama dengan jumlah pelaburan yang dibuat oleh setiap rakan kongsi. Walau bagaimanapun, kerugian yang ditanggung akan dikongsi berdasarkan nisbah dana yang dilabur oleh setiap rakan kongsi.

Wakalah (Wakil)
Wakalah (Wakil)

Wakalah ialah kontrak agensi apabila satu pihak memberi autoriti satu pihak lain bertindak sebagai ejennya untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks semasa kewangan Islam, kebiasaannya pelanggan akan melantik institusi kewangan sebagai ejen untuk menjalankan urus niaga mu'amalah tertentu dan sebagai balasan, institusi kewangan akan menerima bayaran bagi perkhidmatan tersebut. Selain itu, bank juga boleh melantik pelanggan untuk menjalankan urus niaga bagi pihak bank.

Tabarru' (Sumbangan)
Tabarru' (Sumbangan)

Ia merupakan derma, amal atau hadiah dari peserta kepada pengurus (mengurus skim Tabarru') dikenali sebagai pemberian dimana jumlah dari pemberian peserta yang digunakan sebagai Tabarru' dan dikumpulkan menjadi dana Tabarru' untuk membayar tuntutan peserta lain yang mengalami musibah.

Tawarruq (Komoditi Murabahah)
Tawarruq (Komoditi Murabahah)

Tawarruq merujuk pembelian dan penjualan dengan dua peringkat urus niaga. Pada peringkat pertama, Bank membeli aset dan menjualnya kepada pelanggan mengikut syarat bayaran tertunda. Pada peringkat kedua, Pelanggan akan menjual pula aset tersebut pada kos dan secara tunai kepada pihak ketiga.