WebBanner 2018 06

Ringkasan
Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) telah ditubuhkan pada 29 Ogos 1995 sebagai Institusi Kewangan Pembangunan milik kerajaan melalui subsidiari milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan.

Bank ini ditubuhkan bagi mempromosikan pelaburan berbalik dan eksport bagi sektor strategik seperti barang modal, projek infrastruktur, perkapalan, produk perkilangan dengan nilai tambah dan bagi memudahkan kemasukan syarikat Malaysia ke dalam pasaran baharu, terutamanya pasaran bukan tradisional.

Visi

Menjadi Institusi Kewangan terkemuka bagi usaha niaga rentas sempadan warga Malaysia.

Misi

Sebagai Institusi Kewangan Pembangunan (Development Financial Institution, DFI) kami berusaha untuk:

  • Memudahkan perniagaan global Malaysia dengan menyediakan produk dan perkhidmatan perbankan islam dan takaful kredit
  • Memberikan khidmat nasihat pembangunan dalam memupuk usaha niaga rentas sempadan warga Malaysia
Ringkasan

PERANAN MANDAT
Sebagai agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, EXIM Bank diberi mandat khusus oleh pihak Kerajaan untuk: -

PELANGGAN
Pelanggan Bank terdiri dari perbadanan besar, Entepris Kecil dan Sederhana (EKS), kerajaan asing dan syarikat asing serta merangkumi semua sektor dari perdagangan, pengeluaran dan infrastruktur.

  • Menyediakan kemudahan kredit bagi membiayai dan menyokong eksport dan import barangan, perkhidmatan dan projek luar negara dengan memberi penekanan pada pasaran bukan tradisional serta peruntukan bagi perkhidmatan insurans kredit eksport, insurans pembiayaan eksport, insurans pelaburan luar negara dan kemudahan jaminan.

PAKATAN STRATEGIK